Algemene Voorwaarden Mindset Intensive level I & II

Lees de Algemene Voorwaarden goed door. Op de aankoop van deze dienst zijn de Algemene Voorwaarden van Germaine Domatilia (‘Bedrijf’, ‘wij’ of ‘ons’) van toepassing en gaat U (‘Cliënt’ of ‘U’) akkoord met de volgende voorwaarden hierin vermeld.

Programma/service

Germaine Domatilia (hierna aangeduid als ‘Germaine Domatilia’ of ‘Bedrijf’) stemt ermee in om het programma ‘Mindset Intensive’ (hierna aangeduid als ‘Programma’) te leveren zoals geselecteerd op de betaalpagina. Als voorwaarde voor deelname aan het Programma gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan en u te houden aan alle beleidslijnen en procedures die in deze Overeenkomst zijn uiteengezet, inclusief die welke door middel van verwijzing zijn opgenomen. Als onderdeel van het Programma zal het Bedrijf het volgende aan de Cliënt verstrekken:

 1. Veertien (14) opeenvolgende wekeluckse 1-op-1 online coaching calls van 45 minuten
 2. Veertien (14) vooraf opgenomen mindset trainingen (audio/video)
 3. Aanvullende en/of ondersteunende meditaties, audio’s, informatie & inspiratie
 4. Tussentijdse ondersteuning tussen de calls voor coaching & support via voiceberichten
 5. Afrondend gesprek
 6. Toegang tot het online programma ‘Rust in je Hoofd & Ruimte om je Heen’ voor zelfstudie via een met Wachtwoord Beveiligd Programmagebied met trainingsmateriaal op de ledenwebsite geleverd door Germaine Domatilia.
  • maandeluckse online live Q&A via Zoom
  • toegang tot de besloten Facebookgroep
  • de R&R bonussen:
   – Rite van de Heler,
   – de bonusmindsettraining &
   – een 1-op-1 intuïtieve sessie van 6o min.

Disclaimer

Het privacybeleid en de disclaimer van het Bedrijf worden hierbij door verwijzing opgenomen in deze overeenkomst. Behalve zoals gewijzigd door deze Overeenkomst, zijn al deze overeenkomsten en beleidslijnen volledig van toepassing op uw deelname aan het Programma.

Cliënt begrijpt dat Germaine vdf Domatilia (hierin aangeduid als ‘Coach’) en het Bedrijf geen werknemer, agent, advocaat, arts, manager, therapeut, public relations of bedrijfsmanager, geregistreerde diëtist of financieel analist, psychotherapeut of accountant is. Cliënt begrijpt dat Coach niet heeft beloofd, niet zal worden verplicht en niet zal optreden als therapeut die psychoanalyse, psychologische counseling of gedragstherapie biedt. Cliënt begrijpt dat er na het afsluiten van dit Programma geen relatie bestaat tussen partijen. Indien Partijen hun relatie voortzetten, wordt een afzonderlijke overeenkomst gesloten.

Aan de gebruiker wordt medegedeeld dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door ons wordt onderzocht of geanalyseerd. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats; Wij aanvaarden dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Wij behouden ons het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Tarieven

Met het oog op uw toegang tot het programma, gaat u ermee akkoord met een eenmalige betaling groot €2.626. Indien u beschikt over een kortingscode, geldt het bedrag na verrekening van de korting.

Met het oog op uw toegang tot het programma, gaat u ermee akkoord om de volgende kosten te betalen. U kunt kiezen tussen een eenmalige betaling van €2.626 (meteen te voldoen) of een betaling van €1.444 ineens en twee maandelijkse termijnen van €722. Als u ervoor kiest om het programma volledig te betalen, kunt u één betaling van €2.626 doen (en €262 besparen). Als u het betalingsplan selecteert, voldoet u de eerste betaling vandaag, waarna de geselecteerde betalingsmethode automatisch de volgende betaling in rekening brengt, voor een totale betaling van €2.888. Kiest u voor gespreide betalingen, dan blijft u verantwoordelijk voor die betalingen. U kunt deze betalingen niet annuleren of vermijden. In het geval dat er geen betaling wordt gedaan, zal het bedrijf uw toegang tot het programma onmiddellijk opschorten.

Bovengenoemde bedragen gelden niet als u de beschikking heeft over een kortingscode. In dat geval geldt het bedrag na toepassing van de kortingscode.

Wij spannen ons in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar kan geen garantie geven dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Wij kunnen evenmin, hoewel wij ernaar zullen streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het – tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijzen wij de gebruiker erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Wij wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Betalingsmethoden

Indien u kiest voor het betalingsplan, machtigt u het bedrijf om de geselecteerde bank- of betaalrekening automatisch te belasten volgens de voorwaarden die zijn uiteengezet in het gedeelte Tarieven hierboven.

Met betrekking tot terugkerende betalingen en openstaande facturen: als alle in aanmerking komende betalingsmethoden die we voor u in ons bestand hebben, worden geweigerd voor betaling van uw vergoeding, dient u onmiddellijk een nieuwe in aanmerking komende betalingsmethode op te geven, om te voorkomen dat uw programmatoegang wordt verwijderd.

Of u nu volledig gebruikmaakt van het volledige programma of niet, u bent wettelijk verplicht om de resterende betalingen van uw betalingsplan te voldoen en u begrijpt dat uw lidmaatschap automatisch doorgaat en u ons machtigt (zonder kennisgeving aan u, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving) om alle uitstaande vorderingen te innen, met behulp van elke in aanmerking komende betalingsmethode die we voor uw account hebben geregistreerd.

Terugbetalingsbeleid

Coach kan geen restitutie aanbieden wanneer de Cliënt het Programma heeft gekocht. De Cliënt begrijpt deze bepaling en stemt ermee in dat hij of zij geen recht heeft op terugbetaling nadat de betaling aan Coach is gedaan.

De Cliënt gaat er verder mee akkoord en begrijpt dat het veranderen van zijn of haar mening over het Programma, het niet opvolgen of niet begrijpen van de details van het Programma, het niet ervaren van de resultaten die hij of zij verwachtte of wenste, of het ervaren van andere soortgelijke situaties, haar geen recht geeft op een terugbetaling.

Vertrouwelijkheid

Deze overeenkomst wordt beschouwd als een wederzijdse geheimhoudingsovereenkomst, wat betekent dat zowel de Cliënt als de Coach ermee instemmen om geen vertrouwelijke informatie die door de Coach of de Cliënt tijdens discussies, coachingsessies, gesprekken, e-mails of op andere wijze wordt vernomen, bekend te maken, te onthullen of te gebruiken. Dergelijke “Vertrouwelijke informatie” omvat, maar is niet beperkt tot, persoonlijke informatie, (intuïtieve) coachingsstrategieën, oefeningen, informatie die gedeeld wordt door andere leden van het Programma, of andere methodologieën die de Cliënt leert als gevolg van het werken met Coach, plannen of schetsen voor toekomstige programma’s of pakketten, informatie in documenten of enig ander origineel werk gecreëerd door Coach, en alle andere intellectuele eigendommen (hieronder besproken).

De Cliënt en Coach komen overeen dat de verantwoordelijkheid om zich te onthouden van het onthullen of delen van alle Vertrouwelijke Informatie die geleerd is als gevolg van het werken met Coach, ook na het verstrijken van deze overeenkomst en de diensten van Coach blijft bestaan. Dit betekent dat zowel de Cliënt als Coach overeenkomen om de Vertrouwelijke Informatie privé te houden, zelfs na de voltooiing van de samenwerking met Coach. De Cliënt begrijpt ook dat via de groeps-aspecten van het Programma, hij/zij toegang kan krijgen tot of op een andere manier blootgesteld kan worden aan vertrouwelijke of eigendomsinformatie van andere deelnemers aan het Programma. De Cliënt begrijpt en gaat ermee akkoord dat hij/zij geen eigendoms- of vertrouwelijke informatie van een andere cliënt van het groepsprogramma zal onthullen, stelen, gebruiken, verspreiden, kopiëren of op een andere manier delen of gebruiken. De Cliënt begrijpt dat als hij/zij deze bepaling schendt, hij of zij aansprakelijk kan worden gesteld voor schending door het derde groepslid. De Cliënt zal Coach vrijwaren van elke dergelijke actie van derden tegen de Cliënt voor een dergelijke inbreuk of openbaarmaking.

Indien de Cliënt deze bepaling schendt en vertrouwelijke of eigendomsinformatie van Coach of een andere deelnemer aan het Programma openbaar maakt, begrijpt de Cliënt dat Coach aanvullende maatregelen kan nemen tot en met juridische stappen. 

Geen overdracht van intellectuele eigendom

De Cliënt stemt ermee in en begrijpt dat Coach talrijke originele, creatieve werken heeft gecreëerd in verband met het Programma, en stemt ermee in dat Coach alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten behoudt op alle originele of afgeleide inhoud in verband met of opgenomen in het Programma, ongeacht of deze werd gecreëerd vóór de samenwerking met de Cliënt of specifiek voor de Cliënt, met inbegrip van maar niet beperkt tot: documenten, e-mails, producten, systemen, processen, hand-outs, werkbladen, instructievideo’s, geleide meditatie, audio’s, strategieën, gidsen, en elk ander origineel werk dat door Coach werd gecreëerd. De Cliënt gaat ermee akkoord dat ze een beperkt recht kan krijgen om geselecteerd materiaal te gebruiken, maar begrijpt dat de rechten bij Coach blijven. Niets in deze overeenkomst zal een overdracht van eigendom van enige Intellectuele Eigendom van Coach aan de Cliënt inhouden, noch zal enige licentie voor het gebruik van de informatie worden verleend, anders dan die welke uitdrukkelijk is voorzien in de loop van het Programma.

De Cliënt stemt ermee in en begrijpt dat hij/zij geen enkele inhoud of intellectuele eigendom die door Coach wordt verstrekt of die wordt verkregen door met Coach te werken, mag kopiëren, opnieuw plaatsen, wijzigen, publiceren, verkopen, helpen bij de verkoop, manipuleren, verspreiden of op enigerlei wijze exploiteren, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Coach. Indien dergelijk gedrag wordt ontdekt of vermoed, behoudt Coach zich het recht voor om uw deelname aan het Programma onmiddellijk te beëindigen zonder terugbetaling, evenals de toegang tot elk programma of materiaal dat u hebt aangekocht, zonder terugbetaling, en behoudt Coach zich het recht voor om elke strafbare inbreuk of misbruik in de volle omvang van de wet te vervolgen. 

Rechten van de Licentienemer: Beperkte Licentie van Coach aan de Cliënt

De Cliënt begrijpt dat hij/zij door de aankoop van het Programma toegang krijgt tot alle inhoud en informatie die beschikbaar is als onderdeel van het Programma, alsook tot alle bijkomende informatie of inhoud die met hem/haar gedeeld wordt door Coach naar eigen goeddunken. De Cliënt begrijpt dat hij/zij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare licentie krijgt om de verstrekte informatie te lezen en te gebruiken voor gebruik in zijn/haar leven, zoals geïnstrueerd of toegestaan door Coach. Als “Licentiehouder” begrijpt de Cliënt en gaat hij ermee akkoord dat de Cliënt dit niet zal doen:

 1. Kopiëren, bewerken, verspreiden, dupliceren of stelen van enige informatie of enige inhoud verkregen via het Programma zonder schriftelijke toestemming van Coach;
 2. Enig deel van het Programma of de inhoud ervan zonder schriftelijke toestemming van Coach te plaatsen, te verspreiden, te kopiëren, te stelen of op een andere manier te gebruiken, en te begrijpen dat dergelijk gebruik een inbreuk kan vormen, die aanleiding kan geven tot een rechtsvordering tegen de Cliënt.
 3. Aangekocht materiaal, informatie en inhoud delen met anderen die het niet hebben gekocht.
 4. De Cliënt erkent en begrijpt verder dat dergelijke acties, met inbegrip van maar niet beperkt tot de hierboven beschreven acties, waarschijnlijk een inbreuk en/of diefstal van ons werk zullen vormen, en een schending van deze overeenkomst en de Nederlandse wet.

Schadeloosstelling
De Cliënt stemt er te allen tijde mee in om Coach en alle filialen, agenten, teamleden of andere met Coach verbonden partijen te verdedigen, volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle oorzaken van actie, schade, verliezen, kosten, uitgaven als gevolg van het gebruik van het Programma door de Cliënt, evenals alle vorderingen van derden van welke aard dan ook (inclusief advocatenhonoraria) die voortvloeien uit zijn/haar acties als direct of indirect gevolg van de deelname van de Cliënt aan het Programma. Indien Coach verplicht is zich te verdedigen in een actie waarbij de Cliënt direct of indirect betrokken is, of een actie waarbij we beslissen dat de deelname of bijstand van de Cliënt de verdediging van Coach ten goede komt, gaat de Cliënt ermee akkoord deel te nemen en alle bewijzen, documenten, getuigenissen of andere informatie die door Coach nuttig wordt geacht, kosteloos te verstrekken. 

Overmacht

Het Bedrijf is niet aansprakelijk of verantwoordelijk jegens Cliënt, noch wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven of deze Overeenkomst te hebben geschonden, voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming of uitvoering van enige bepaling van deze Overeenkomst wanneer en voor zover deze tekortkoming of vertraging wordt veroorzaakt door of het gevolg is van handelingen of omstandigheden die buiten de redelijke controle van het Bedrijf vallen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, overmacht, overstroming, brand, aardbeving, explosie, overheidshandelingen, oorlog, invasie, of vijandelijkheden (al dan niet oorlog verklaard), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust, nationale noodtoestand, revolutie, opstand, epidemie, lock-outs, stakingen of andere arbeidsgeschillen (al dan niet met betrekking tot het personeel van een van de partijen), of beperkingen of vertragingen die van invloed zijn op de vervoerders of het onvermogen of de vertraging bij het verkrijgen van de levering van adequate of geschikte materialen, materialen of telecommunicatie-onderbrekingen of stroomuitval.

Scheidbaarheid

Indien een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst door een bevoegde rechtbank ongeldig, onwettig of onuitvoerbaar wordt bevonden in enig rechtsgebied, heeft een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed op enige andere voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst.

Diversen

Cliënt gaat ermee akkoord om het Bedrijf te vrijwaren en vrij te stellen van alle aansprakelijkheid of verlies die Cliënt of enige met Cliënt verbonden persoon of entiteit lijdt of oploopt als gevolg van het gebruik van het Programma en/of alle informatie en bronnen die het Programma bevat. Cliënt gaat ermee akkoord dat het Bedrijf niet aansprakelijk is voor enige vorm van schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade of schade voor het gebruik van het Programma.

De informatie, software, producten en diensten die inbegrepen of beschikbaar zijn via het Programma kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie in het Programma. Het Bedrijf en/of haar leveranciers kunnen te allen tijde verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in het Programma.

Cliënt stemt ermee in om het Bedrijf alle aansprakelijkheid of verlies dat u of enige met u verbonden persoon of entiteit lijdt of oploopt als gevolg van het gebruik van het Programma en/of alle informatie en bronnen in de Programma. U gaat ermee akkoord dat het bedrijf niet aansprakelijk is jegens u voor enige vorm van schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele, billijke of gevolgschade of schade voor gebruik van het programma.

De informatie, software, producten en service die via het programma zijn inbegrepen of beschikbaar zijn, kunnen onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Wijzigingen worden periodiek toegevoegd aan de informatie in het programma. Het bedrijf en / of zijn leveranciers kunnen op elk moment verbeteringen en / of wijzigingen in het programma aanbrengen.

Het Bedrijf en / of zijn leveranciers doen geen uitspraken over de geschiktheid, betrouwbaarheid, beschikbaarheid, tijdigheid en nauwkeurigheid van de informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen in het programma voor welk doel dan ook. Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, worden al dergelijke informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen geleverd “zoals ze zijn” zonder enige garantie of voorwaarde. Het Bedrijf en / of zijn leveranciers wijzen hierbij alle garanties en voorwaarden met betrekking tot deze informatie, software, producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen af, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, titel en niet-inbreuk.

Voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is het Bedrijf en / of zijn leveranciers in geen geval aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bestraffende, incidentele, speciale, gevolgschade of welke schade dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, schade voor verlies van gebruik, gegevens of winsten die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verband houden met het gebruik of de uitvoering van het Programma, met de vertraging of het onvermogen om het Programma of de gerelateerde service te gebruiken, het leveren van of het niet verlenen van services of voor informatie, software , producten, diensten en gerelateerde afbeeldingen verkregen via het Programma, of anderszins voortvloeiend uit het gebruik van het Programma, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zelfs als het Bedrijf of een van zijn leveranciers geïnformeerd is over de mogelijkheid van schade. Als u niet tevreden bent met het programma of een deel ervan, is uw enige en exclusieve remedie het stoppen van het gebruik van het Programma..

Overdraagbaarheid Overeenkomst

Cliënt mag deze Overeenkomst niet overdragen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Bedrijf.

Wijziging

Bedrijf kan de voorwaarden van deze overeenkomst op elk moment wijzigen. Alle wijzigingen worden op de website van Germaine Domatilia geplaatst en kopers worden hiervan op de hoogte gebracht.

Beëindiging

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, Uw toegang tot het Programma en de bijbehorende diensten of een deel daarvan op elk moment te beëindigen, als Cliënt het bedrijf of andere deelnemers aan het programma verstoort, als Cliënt zich niet aan de richtlijnen van het programma houdt of als Cliënt op een andere manier deze overeenkomst schendt. Cliënt heeft geen recht op een terugbetaling van enig deel van de vergoedingen en Cliënt is niet vrijgesteld van de resterende betalingen in het kader van een betalingsplan in geval van een dergelijke beëindiging.

Beslechting van Geschillen

U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die u, nu of in de toekomst, heeft die voortkomen uit of betrekking hebben op het Programma. In de mate dat u probeert een dergelijke claim te doen gelden, stemt u er hierbij uitdrukkelijk mee in om een dergelijke claim in te dienen.

U doet hierbij uitdrukkelijk afstand van alle claims die U nu of in de toekomst heeft die voortvloeien uit of verband houden met het Programma. Voor zover U een dergelijke claim wil doen gelden, gaat U er hierbij uitdrukkelijk mee akkoord om deze claim alleen voor te leggen aan een Nederlandse rechtbank.

Neem voor meer informatie contact op met info@germainedomatilia.nl

© Germaine Domatilia.nl | laatst bijgewerkt: 1 oktober 2023

 

Menu