in Inspiratie voor jou

Metamorphosis… Something deep within life is changing…

Prachtig nummer van Darpan met een indringende boodschap waar ik deze dagen urenlang naar kan luisteren. De vertaling tref je na de Engelse tekst aan…

‘We stand at the threshold of a great dawning.
Something deep within life is changing. 
An era is ending 
& at the very core of creation, 
something new is being born. 

We are awakening from a long, collective sleep, 
an in-vitro dreaming deep within the womb of our Mother Earth.

Now is the time of a great shifting of cosmic wheels, 
which will result in the reformation of our Earth 
& trigger a radical shift in consciousness. 

A galactic tidal wave of light is descending upon the Earth,
activating the highest potential, raising the frequency. 

Reality is being reformed, redefined. 
The activation of new neural pathways will trigger new perceptions, new information, new impulses 
& a re-calibration of DNA. 

Open yourself to these higher dimensional frequencies. 

Let go.

Love each other in these coming times. 
Be kind to each other. 
Gather in community, 
share yourself, live your dream, live your heart. 
Open. Open yourself. 

Be prepared for the challenges to come, 
the dark times of chaos & upheaval. 

We will experience a dynamic re-calibration of electromagnetic fields & Earth systems on a global scale. 

Stay present. Stay calm & centered. 

Try not to judge what is happening. Surrender to the process.

Hold firm in the knowledge of what is being birthed. 

The process of birthing is an awesome undertaking, 
an arduous task, often fought with intensity. 
Stay in the heart. 
Stay connected to Beloved friends & family. 

Remember that this too shall pass 
& is a necessary purification, 
a great purge of all that not in resonance with what is being born within us. 

All will be redeemed & reformed in miraculous ways. 

Chaos will become peace 
& sorrow will become joy.

Trust. Trust with love. 

The butterfly is a marvellous demonstration of the power of trust & vulnerability 
& in the miracle of metamorphosis.

After all, what is a butterfly 
if not the flowering of caterpillar beyond its wildest dreams? 
Emerging from the womb of the chrysalis, 
the butterfly discards its restrictive silk and shell, 
to inherit a magical new world of flowers, breezes & sunshine. 
A world of freedom & delight & a celebration of its divine nature. 

Spreading her wings for the first time, she has no idea whether she can fly, she simply opens her wings in perfect confidence 
& is effortlessly conveyed into the spiral dance of graceful flight.

And all that then remains is the joyous participation in the divine ecstasy of creation.As you turn your light inward & witness your true nature, you become an empty mirror & go beyond beliefs or doctrines.

Dissolving the veils, the formless takes form. 

Going or coming, we are in the right place. As the veils are lifted, we will perceive worlds of unimaginable beauty. 

Self-transforming astral worlds of light will shine down & interpenetrate the density of matter, making it translucent, less dense, & more permeable to our thoughts & feelings. 

Multi-dimensional reality & the interconnectedness of all things will be as clear as sunlight. 

And just as the light is not separate from the sun 
& the wave is not separate from the ocean, 
so shall we realise our connection to the source 
& recognise ourselves in each other, 
as one vast ocean of love & light. 

Let the divine recognise the divine. 
Lights will find other lights. 
And as the spark ignites within you, 
so too will it ignite within others, 
in a majestic radiance of consciousness 
And set the world alight in its magnificence. 

A new world without fear, without war, without greed 
in the safe custodianship of an awakened species, 
manifesting peace 
with love, light & celebration. 

May the divine Mother bless all sentient beings as her children. 
May the ascended ones bless Mankind. 
May religion be swept away by the revelation of what we are.
May the children of the Earth understand 
that this is to be a birthing place for a new humanity. 
The birthing of a new wo/man, utterly discontinuous from the past
released, 
transformed, 
metamorphosed into a multidimensional being; 
conscious, Whole & FREE.’

Metamorfose… Iets diep in het leven is aan het veranderen

‘We staan op de drempel van een grootse dageraad.
Iets diep in het leven is aan het veranderen. 
Een tijdperk eindigt 
en in de kern van de schepping, 
wordt iets nieuws geboren. 

We ontwaken uit een lange, collectieve slaap, 
een in-vitro droom diep in de baarmoeder van onze Moeder Aarde.

Nu is de tijd aangebroken van een grote verschuiving van kosmische raderen, 
die zal resulteren in de reformatie van onze Aarde 
en een radicale verschuiving in het bewustzijn teweeg zal brengen. 

Een galactische vloedgolf van licht daalt neer op de Aarde,
activeert het hoogste potentieel, verhoogt de frequentie. 

Realiteit wordt hervormd, geherdefinieerd.
De activering van nieuwe neurale paden zal nieuwe percepties, nieuwe informatie, nieuwe impulsen 
en een her-calibratie van DNA. 

Open jezelf voor deze hogere dimensionale frequenties.

Laat los.

Heb elkaar lief in deze komende tijden. 
Wees lief voor elkaar. 
Kom samen in gemeenschap, 
deel jezelf, leef je droom, leef je hart. 
Open. Stel jezelf open. 

Wees voorbereid op de uitdagingen die komen gaan, 
de donkere tijden van chaos & omwenteling. 

We zullen een dynamische herijking van elektromagnetische velden & aardsystemen op een wereldwijde schaal ervaren.

Blijf aanwezig. Blijf kalm & gecentreerd. 

Probeer niet te oordelen over wat er gebeurt. Geef je over aan het proces.

Sta stevig in de wetenschap van wat er geboren wordt. 

Het proces van de geboorte is een ontzagwekkende onderneming, 
een zware taak, vaak bevochten met intensiteit. 
Blijf in je hart. 
Blijf verbonden met Geliefde vrienden en familie. 

Onthoud dat ook dit voorbij zal gaan 
en is een noodzakelijke zuivering, 
een grote zuivering van alles wat niet in resonantie is met wat in ons geboren wordt. 

Alles zal op wonderbaarlijke wijze worden verlost & hervormd. 

Chaos zal vrede worden 
en verdriet zal vreugde worden.

Vertrouw. Vertrouw met liefde. 

De vlinder is een prachtige demonstratie van de kracht van vertrouwen en kwetsbaarheid 
en in het wonder van metamorfose.

Per slot van rekening, wat is een vlinder 
anders dan de bloei van een rups die zijn stoutste dromen overtreft? 
Komend uit de baarmoeder van de pop, 
ontdoet de vlinder zich van zijn beperkende zijde en schild, 
om een magische nieuwe wereld van bloemen, briesjes en zonneschijn te erven. 
Een wereld van vrijheid en verrukking en een viering van haar goddelijke natuur. 

Voor de eerste keer haar vleugels spreidend, heeft ze geen idee of ze kan vliegen, ze opent gewoon haar vleugels in volmaakt vertrouwen 
en wordt moeiteloos meegevoerd in de spiraalvormige dans van sierlijke vlucht.

En alles wat dan overblijft is de vreugdevolle deelname aan de goddelijke extase van de schepping.

Als je je licht naar binnen richt & getuige bent van je ware aard, word je een lege spiegel & ga je voorbij aan overtuigingen of doctrines.

Door het oplossen van de sluiers, neemt het vormloze vorm aan. 

Gaand of komend, we zijn op de juiste plaats. Als de sluiers worden opgelicht, zullen we werelden van onvoorstelbare schoonheid waarnemen. 

Zelftransformerende astrale werelden van licht zullen naar beneden schijnen & de dichtheid van materie doordringen, waardoor die doorschijnend wordt, minder dicht, & meer doorlaatbaar voor onze gedachten & gevoelens. 

De multi-dimensionale realiteit & onderlinge verbondenheid van alle dingen zullen zo helder zijn als zonlicht. 

En net zoals het licht niet gescheiden is van de zon 
en de golf niet gescheiden is van de oceaan, 
zo zullen we onze verbinding met de bron realiseren 
en onszelf herkennen in elkaar, 
als één grote oceaan van liefde en licht. 

Laat het goddelijke het goddelijke herkennen. 

Het Licht zal andere Lichtpunten vinden. 
En als de vonk in jou ontbrandt, 
zo zal het ook in anderen ontbranden, 
in een majestueuze uitstraling van bewustzijn 
En de wereld in zijn grootsheid in vuur en vlam zetten. 

Een nieuwe wereld zonder angst, zonder oorlog, zonder hebzucht 
onder de veilige hoede van een ontwaakte soort, 
die vrede manifesteert 
met liefde, licht en viering. 

Moge de Goddelijke Moeder alle voelende wezens zegenen als haar kinderen. 
Mogen de Opgestegenen de Mensheid zegenen. 
Moge religie worden weggevaagd door de openbaring van wat we zijn.
Mogen de kinderen van de Aarde begrijpen 
dat dit een geboorteplaats is voor een nieuwe mensheid. 
De geboorte van een nieuwe mens, volledig los van het verleden; 
bevrijd, 
getransformeerd, 
gemetamorfoseerd in een multidimensionaal wezen; 
bewust, Heel en VRIJ”.

Anderen bekeken ook

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Categorieën

Meer berichten in: Inspiratie voor jou
Menu